агранулоцитоза

Заболявания при които симптомът е решаващ

Не са открити свързани заболявания!

Заболявания при които симптомът е определящ

Не са открити свързани заболявания!

Заболявания при които симптомът е съществен

Заболявания при които симптомът е несигурен

Не са открити свързани заболявания!

Касае се за медикаментозно или токсично индуцирана имунна гранулоцитопения с внезапно разрушаване на всички гранулоцити, а така също и на част от клетките-предшественици. Патогенезата протича по следния механизъм - токсините или медикаментите (хаптени) и плазмените протеини се свързват в пълни антигени и при повторен контакт водят до образуване на антитела. Комплексите от пълни антигени и антитела се отлагат върху повърхността на гранулоцитите, отключвайки цитолиза с участието на комплемента.