АКГ - увеличена вълна A

Заболявания при които симптомът е решаващ

Не са открити свързани заболявания!

Заболявания при които симптомът е определящ

Не са открити свързани заболявания!

Заболявания при които симптомът е съществен

Заболявания при които симптомът е несигурен

Не са открити свързани заболявания!

Апекскардиография - графичен метод за регистрация на апикалния (върхов) импулс на колебанията на гръдната стена предизвикани от работата на сърцето (лява камера). Методът използва пиезоелектричен датчик, който преобразува механичните колебания в електрически, а данните се изобразяват върху хартия или монитор.